Category Archives: kategorii1

Przepisy dotyczące kształcenia i wychowania uczniów z SPE

Warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym: Przepisy dotyczące kształcenia i wychowania uczniów z SPE SPE – WSB -Polish-1 Education of pupils with special educational needs in Poland SPE – WSB- English (English Language) Guidelines for special educational needs in Poland SPE – Guidelines- English (English

Read More

Część 1 – Specjalne potrzeby edukacyjne (SPE): prawo obowiązujące w poszczególnych krajach oraz najlepsze jego realizacje

To część wielojęzyczna. Można tu znaleźć informacje na temat obowiązującego prawa dotyczącego SPE oraz najlepszych sposobów jego realizacji w zaangażowanych państwach. Przy współpracy ze wszystkimi organizatorami każdy kraj stworzył dokument w języku angielskim i języku ojczystym. W kolejności alfabetycznej mamy: European laws about special needs Italian laws about special needs (English language) Polish laws about special needs (Polish language)

Read More